สวัสดีเวลาพบบล็อก

น้องกวาง

น้องกวาง
จัดหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

ให้เพื่อนคนพิเศษ

เพื่อนมีความหมายตรงไหน
ก็ตรงที่คอยห่วงใยคิดถึง
นี่ไม่เห็นโทรมาซักครั้งนึง
อย่างนี้แหละถึงต้องเลิกคบกัน

ให้เพื่อนทุกคน

คนหนึ่งไม่อยู่ อีกคนหนึ่งก็เหงา
เหมือนขาดเท้าข้างขวาไปหนึ่งข้าง
ดังนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเส้นทาง
เพราะเราเป็นเพื่อนแท้
ที่จะไม้ทิ้งว้างกันชัวร์ ๆ


ทำอะไรก็ทำเหมือนกัน
มีสัญลักษณ์ความผูกพันเป็นรูปคู่ในกระเป๋า
ใคร ๆ ก็อิจฉาในความเป็นเพื่อนของเรา
และบางที่ก็แฮป ไม่เหงา จนเราอิจฉาตัวเอง
มีเธอเป็นเพื่อน ฉันดีใจ
จะทำอะไรก็ไม่ต้องคว้างเคว้ง
เรื่องจะให้เลิกคบกัน ไม่มีวัน ฉันไมกลัวเกรง
เพราะรู้ดีว่ามิตรภาพเราเจ๋ง 100 เปอร์เซ็นต์

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551




วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่๑. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ
๒. ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ
๓. ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส